Yếu tố quan trọng trong việc khảo sát là cơ hội lấy được mẫu khoáng sản mong muốn. Điều này rất quan trọng vì mẫu giúp xác định nồng độ của các nguyên tố tham chiếu (kim loại, phi kim) và các thành phần bổ sung (tạp chất) trong đối tượng có chứa khoáng chất mong muốn. Thiết bị đo được cấu hình dựa trên phổ tần số biên độ của các mẫu này. Việc ghi trực tiếp phổ NMR được thực hiện bởi các nguyên tử kích thích có trong các nguyên tố của đối tượng nghiên cứu.

Trước khi tiến hành nghiên cứu, phải đáp ứng ít nhất một trong các điều kiện sau:

  • Cung cấp 150 ml dầu/dung dịch hoặc 50-70 gam mẫu lõi với tỷ lệ thương mại tối thiểu do khách hàng quy định đối với từng khoáng vật và tỷ lệ nền của khoáng vật đó để có thể phát hiện tỷ lệ bất thường từ nền;
  • Cung cấp tọa độ của giếng khoan hoặc giếng khai thác gần đó (ở khoảng cách không quá 500 km), độ sâu của giếng và loại dầu;
  • Bảng mô tả thạch học của mẫu lõi.

Lưu ý là mẫu lõi cho phép cấu hình các thiết bị tĩnh (phòng thí nghiệm) và thiết bị thực địa cho khoáng sản tại mỗi khu vực cụ thể, điều này làm tăng độ chính xác của việc khảo sát.

 

Nguồn Mineral – Spectrum